„Zostań bohaterem książki” – wydłużenie terminu składania prac konkursowych


„Zostań bohaterem z książki”

konkurs fotograficzny

r e g u l a m i n

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zostań bohaterem z książki” jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu Filia w Jaszczwi.

2. Konkurs jest organizowany z okazji Tygodnia Bibliotek.

3. Cele konkursu: promocja czytania; promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy fotografii; upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego; inspirowanie twórczych poszukiwań.

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od lat 8 do 100+

5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem konkursu tj. przedstawiającą osobę przebraną za bohatera literackiego. Stylizacje powinny być wykonane w domu, samodzielnie. Nie muszą to być kostiumy rodem z ekranizacji filmowych, ważne żeby były własne i pomysłowe.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie wysyłając je na adres mailowy Organizatora: gbpjaszczew@interia.pl

Wraz ze zgłoszeniem należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora fotografii, dane do kontaktu: e-mail, telefon oraz wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika konkursu.

7. Termin nadsyłania fotografii – 18 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

8. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie, które były wcześniej gdziekolwiek publikowane, nagradzane, eksponowane.

9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wykonanych fotografii w prowadzonych przez Organizatora konkursu działaniach promocyjnych, w tym publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach internetowych.

10. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej do bezpłatnej publikacji nadesłanych fotografii
w mediach, Internecie, na wystawach i wydawnictwach w celach promocyjnych.

11.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

12. Wszystkie nadesłane zdjęcia opublikowane zostaną na stronie www.biblioteka.jedlicze.pl oraz na Facebooku 18 czerwca 2020 r. Głosowanie na zdjęcia potrwa do 25 czerwca 2020 r.

13. Wygrają zdjęcia, które uzyskają największą liczbę polubień na Facebooku.

14. Autorzy zwycięskich zdjęć otrzymają nagrody. Laureaci Konkursu o miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub pisemnie.

Karta-uczestnika-konkurs-fotograficzny-Zostań-bohaterem-z-książkiZostań bohaterem z książki-3