„Przyroda w kolorach” – konkurs plastyczny on-line


KONKURS PLASTYCZNY On-Line
„Przyroda w kolorach”
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku

Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.
Rok 2020 jest wyjątkowy i to właśnie teraz wypada pięćdziesiąty jubileusz Dnia Ziemi.

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Gminna biblioteka Publiczna w Jedliczu, Filia w Potoku.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku.
3. Cele konkursu:
• Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości
• Zachęcenie do rozwijania zainteresowań
• Pogłębienie wiedzy na temat ekologii
• Rozwój umiejętności plastycznych i artystycznych
Technika wykonania prac:
1. Inspiracją do wykonania pracy plastycznej powinna być przyroda swojego regionu.
2. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia) format prac jest dowolny.
3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
Warunki uczestnictwa :
1. Zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
2. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie pracy plastycznej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.

Termin i warunki przyjmowania prac:
1. Prace będą przyjmowane do 30 kwietnia 2020 roku.
2. Prace należy sfotografować i zdjęcie w formie elektronicznej przesłać wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa – w jednym mailu na adres: gbppotok@onet.pl w temacie wiadomości wpisując nazwę konkursu: „Przyroda w kolorach”.
3. Prosimy dołączyć krótki opis jaką techniką została wykonana praca.
Ocena prac i nagrody:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
3. Autorom prac zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej:
- I kategoria – uczniowie klas I-III;
- II kategoria – uczniowie klas IV-VIII.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 13 49 378 81
6. Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do Szkoły.

 

Karta-uczestnika- Plakat Potok !