„Jedlickie opowieści – czyli jak to dawniej bywało” konkurs literacki


_Jedlickie opowieści czyli jak to dawniej bywało_

 

Regulamin konkursu

 • Organizatorem  konkursu literackiego „Jedlickie opowieści – czyli jak to dawniej bywało” jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
 • Przedmiotem konkursu jest napisanie autorskiej legendy związanej z gminą Jedlicze (legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca, postaci, wydarzenia związanego z historią gminy).
 • Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i wiedzą o regionie, popularyzacja wiedzy o gminie Jedlicze, pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury, rozwijanie wyobraźni, prezentacja literackich dokonań uczestników konkursu, promowanie uczniów zdolnych.
 • Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Jedlicze.
 • Do konkursu można zgłosić jedną pracę, nigdzie dotąd niepublikowaną, zarówno w wersji drukowanej jak i na portalach internetowych, która stanowi oryginalne dzieło pracy twórczej autora.
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tekst nieprzekraczający sześciu stron A4 (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).
 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Każda praca powinna zawierać w lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły i telefon, adres elektroniczny oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 • Prace należy dostarczyć obowiązkowo w dwóch wersjach:

a) wersja elektroniczna – w jednym mailu, na adres: gbp.jedlicze@jedlicze.pl w temacie podając nazwę konkursu
b) wersja papierowa wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 31 marca 2020 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze z dopiskiem  KONKURS LITERACKI „Jedlickie opowieści – czyli jak to dawniej bywało”.

 • Zgłoszenie legendy do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 • Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie tekstu (w tym możliwość powielania i publikacji w wersji drukowanej jak i elektronicznej), nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu i promocji biblioteki. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac w celach niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pomysłu oraz poprawność i bogactwo języka.

 

 • Autorom prac zostaną przyznane nagrody  za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia – odrębnie w każdej kategorii wiekowej:

- I kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
- II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.
 • Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 13 43 809 45
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (zmieniony regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.biblioteka.jedlicze.pl, oraz w Bibliotece na tablicy ogłoszeń).
 • Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do Szkół.

karta uczestnika