Konkurs czytelniczy dla II i III klas SP


Konkurs dla maluchów - plakat1

 

„Dziecięce podróże po polskiej literaturze”

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

Cel konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,

- promowanie autorów literatury polskiej,

- doskonalenie techniki czytania,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się książką jako źródłem informacji.

 

Regulamin:

  • Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści książek uznanych polskich autorów literatury dziecięcej.
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III szkół podstawowych naszej gminy.
  • Uczestnik otrzymuje arkusz z pytaniami, na którym należy wpisać konkretne odpowiedzi.

Arkusze z pytaniami można otrzymać w placówkach biblioteki w Jedliczu, Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu, lub pobrać ze strony biblioteki: Arkusz z pytaniami

  • Rodzice dzieci chcących wziąć udział w konkursie zobowiązani są dostarczyć do Organizatora oświadczenie stanowiące załącznik  Regulaminu.
  • Prace konkursowe należ dostarczyć do GBP im. Kaspra Wojnara w Jedliczu do dnia 15 kwietnia 2019 r.
  • Komisja konkursowa dokona oceny, wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody.
  • O terminie uroczystego rozstrzygnięcia konkursu szkoły zostaną powiadomione osobnym pismem.

 

 

Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1).

Rodzice zezwalając dziecku na udział w konkursie przyjmują do wiadomości, że:

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna     Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara  w Jedliczu,

2. dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu  realizacji  konkursu,

3. zgadzają się na publikowanie zdjęć, tekstów, wywiadów na stronach  internetowych Biblioteki, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących konkursu,

4. mają prawo dostępu do danych osobowych dziecka i ich poprawiania.