„Rymy Dziecięce – Polscy Pisarze Dzieciom”- konkurs recytatorski


 

PPD-konkurs1

„Rymy Dziecięce  – Polscy Pisarze Dzieciom”

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

Cel konkursu:

- upowszechnianie kultury żywego słowa,

- rozwijanie zainteresowań polską poezją dziecięcą,

- kształcenie zdolności recytatorskich.

 

Regulamin:

 • Konkurs obejmuje recytację dowolnie wybranego wiersza

ulubionego polskiego   autora.

 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci w wieku 3-4 lata

- dzieci w wieku 5-6 lat

Z każdej grupy wiekowej należy wytypować nie

więcej niż dwoje dzieci.

 • Zgłoszenie na załączonych kartach należy przesłać do

20 marca 2019 r.,

na adres :

Gminna Biblioteka Publiczna

im. Kaspra Wojnara w Jedliczu,

ul. Tokarskich 22,

38-460 Jedlicze

 • Recytacje odbędą się w dniu 10 kwietnia 2019 r.

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu

- dzieci w wieku 3-4 lata o godz. 1000,

- dzieci w wieku 5-6 lat o godz.  1100.

 • Komisja konkursowa dokona oceny występu, wyłoni

zwycięzców i przyzna nagrody.

 • Rodzic zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie stanowiące

załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1).

Rodzice zezwalający dziecku na udział w konkursie przyjmują do wiadomości, że:

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara  w Jedliczu,

2. dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu  realizacji konkursu,

3. zgadzają się na publikowanie zdjęć, tekstów, wywiadów na stronach internetowych Biblioteki, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących konkursu,

4. mają prawo dostępu do danych osobowych dziecka i ich poprawiania.

 

Załącznik nr1 do regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu: „Rymy dziecięce – Polscy pisarze dzieciom”

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………

(nazwa i adres szkoły)

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/-ny, wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna w konkursie   „Rymy dziecięce – Polscy pisarze dzieciom” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną Im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, 38-460 Jedlicze, ul. Tokarskich 22. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu ” Rymy dziecięce – Polscy pisarze dzieciom „. Jednocześnie niniejszym udzielam Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do pracy „Rymy dziecięce – Polscy pisarze dzieciom” (zwanej dalej „Pracą”), na następujących polach eksploatacji:

 1. Utrwalenie i zwielokrotnienie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową , reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku elektronicznym i w wersji papierowej;
 2. Wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera i wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym sieci Internet, jak również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera;
 3. Publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie;
 4. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 5. Korzystanie z pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, Internecie.

 

 

……………………………………………………………………………………………….

(czytelny podpis imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

………………………………

(miejscowość, data)