UWAGA!!! Nowy Konkurs: „Kasper Wojnar – księgarz i działacz niepodległościowy”


Regulamin konkursu

„Kasper Wojnar – księgarz i działacz niepodległościowy”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Konkurs organizowany jest w ramach projektu  grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, którego organizatorem jest Fundacja BGK.

Cel:

  1. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie.
  2. Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji polskiej i postaci wielkich Polaków.
  3. Rozwijanie umiejętności pracy  z wykorzystaniem źródeł historycznych.

*   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VII szkół podstawowych i trzeciej klasy gimnazjum gminy Jedlicze

*   Konkurs ma formę pisemną. Uczniowie otrzymują kwestionariusze z pytaniami, na które

- w miejsce wykropkowane – należy udzielić zwięzłych odpowiedzi.

*  Prace należy złożyć w Bibliotece do dn. 1 kwietnia 2019 r.

*  Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni  zwycięzców.

* O terminie rozstrzygnięcia szkoły zostaną poinformowane odrębnym pismem

*  Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku: w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu,  zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1)

* Rodzice zezwalający dziecku na udział w konkursie, przyjmują do wiadomości, że:

  1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara wraz z Fundacją BGK.
  2. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu „Kasper Wojnar – księgarz i działacz niepodległościowy”.
  3. Wyrażają zgodę na publikację zdjęć, tekstów, wywiadów na stronach internetowych biblioteki, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych.
  4. Mają prawo dostępu do treści i danych osobowych dziecka i ich poprawiania.

* Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wraz z pracą:

- uzupełnione i podpisanie oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2   Fundacji BGK

- podpisane oświadczenie stanowiące załącznik  dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.

 

Formularz konkursowy: Kasper Wojnar

 

Materiały pomocnicze:

Wspomnienia

 

Bibliografia:

Łopatkiewicz Z., Kasper Wojnar – księgarz, działacz niepodległościowy, legionista, Jedlicze 2008.

Wojnar K., Ze wspomnień i przeżyć (1888-1908), Jedlicze 2018.