!!!! UWAGA KONKURS „Jedlicze w Twojej legendzie”


Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie literackim

Jedlicze w Twojej legendzie

 

Regulamin konkursu

 Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, 38-460 Jedlicze ul. Tokarskich 22

 1. Cele konkursu
 • Zainteresowanie historią i kulturą
 • Popularyzacja wiedzy o gminie Jedlicze Promowanie i rozwijanie uzdolnień literackic

2. Adresaci konkursu:

 • Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych gminy Jedlicze
 • Uczniowie gimnazjów gminy Jedlicze

3.Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie autorskiej legendy związanej z gminą Jedlicze;
 • Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca, postaci, wydarzenia związanego z historią gminy Jedlicze;
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu z dopiskiem KONKURS LITERACKI w terminie do 31 maja 2017 r.;
 • Każda praca powinna zawierać w prawym górnym rogu imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, adres elektroniczny i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna; Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego „Regulaminu konkursu” i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie tekstu, nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu i publikacji. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wraz z tekstem legendy oświadczenie stanowiące załącznik numer 1 do Regulaminu.

4. Kryteria oceny:

 • Komisja dokona oceny prac, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność oraz poprawność i bogactwo języka;
 • Autorom prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia

5. Kontakt: Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 13 43 809 45

Regulamin dostępny jest na stronie biblioteki www.biblioteka.jedlicze.pl oraz w Bibliotece

Biblioteka jest uprawniona do zmiany niniejszego regulaminu.

Zmieniony regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.biblioteka.jedlicze.pl oraz w Bibliotece

Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do szkół.

Osw_rodz1